Nu är Gun Aremyrs och Bertha Ragnarsdóttirs reflektionsmaterial klart!

- Obs! Gå till den nya hemsidan som är aktuell: 
Nya hemsidan

Gun Aremyr och Bertha Ragnarsdottir har under sina arbetsliv utbildat elever på skilda utbildningsnivåer samt handlett personal och anhöriga inom vård-och omsorgsverksamheter. De har insett att böcker fungerar inte alltid för alla. Därför tar de ett nytt grepp och ger ut korta fallbeskrivningar som tryckts på hårt papper.

Utbildningslådan för särskilt boende innehåller 23 korta fallbeskrivningar och 23 bakgrundsberättelser. Berättelserna handlar om situationer när anhöriga och personal till personer med en demenssjukdom som bor på ett äldreboende ännu inte fått till ett bra samarbete. Reflektionsfrågor finns till varje berättelse.

Pedagogiken handlar om att samla upp de första reflektionerna från de som fått berättelsen uppläst för att sedan dela ut bakgrundsberättelsen till samma fall och därmed fördjupa möjligheten till inlevelse och kunskapsinhämtning. Först därefter är tanken att de kan de ta del av Berthas och Guns reflektioner och förslag till samarbetsmöjligheter från fördjupningshäftet samt de faktakort som medföljer

Användningsområden:

  • Planeringsmöten
  • Arbetsplatsträffar
  • Reflektionsmöten
  • Värdegrundssamtal
  • Som del i vård och omsorgsprogram
  • Som del i anhörigutbildningar

Utbildningslådan för hemtjänst är uppbyggd på samma sätt men berättelserna är hämtade från hemtjänst, dagverksamhet och korttids-/växelboende.


Se mer information under Butik - Obs! Beställ gärna genom att skicka mail till bertha@bryom.se  (butiken är inte anpassad för fakturahantering)
Ange:
- Fakturainformation/e-faktura,
- Referenskod,
- Kontaktperson,
- Leveransadress,
- e-post och mobiltelefonnummer (för avisering)

Priser: 1 låda: 1 300 kr exklusive moms, frakt tillkommer
Vid samtidig beställning av 3 eller fler lådor: 1 100 kr styck exklusive moms och frakt.

Länk till Gun Aremyrs hemsida

________________________________________________________________


Bryom AB hjälper verksamheter att höja kvalitén och kompetensen inom demensområdet. 

Exempel på aktiviteter är:

  • Utbildning för omsorgspersonal, alltifrån baskunskap till spetskunskap. 
  • Implementering av arbetssätt och metoder.
  • Inspirationsföreläsningar, "kick off" dagar,  planeringsdagar och handledning.
Utbildningar kan skräddarsys och anpassas till personal som arbetar på särskilda boenden, inom hemtjänst, på växelvårds/korttidsboende och dagverksamhet etc.
Konsultation kring den fysiska miljön (ute och inne) på demensboenden.
Rådgivning vid uppstart av nätverk.
Handledning och coachning till äldreomsorgspersonal, chefer och team.
Handledning för personalgrupper kring BPSD ( beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).  
Bertha Ragnarsdóttir
Kontakta Bertha Ragnarsdottir för bokning.

e-post till Bertha

telefon: 070-305 6186